Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

1.      Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de BV ECG Nutrition and Supplements (KBO nr. 0880.624.792) waarvan Global Medics een handelsnaam is (hierna “ECG N&S”) en de klant (koper, afnemer, en iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan. De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij alle opgegeven bestellingen. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs indien de voorwaarden van de klant onderhavige algemene voorwaarden uitsluiten.

2.       Offertes, prijsaanduidingen en bestellingen:

Alle offertes en prijsaanduidingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geheel vrijblijvend en kunnen door ECG N&S worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte of de aanbieding niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen zijn exclusief BTW of andere toeslagen en/of kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijsaanduidingen opgegeven in catalogi, internet, en/of via andere media dienen steeds als inlichtingen te worden beschouwd.

3.      Leveringen en vervoer:

De levering gebeurt steeds Ex Works (EXW) tenzij anders schriftelijk is overeengekomen en waarbij in dat geval hoogstens Free of Carrier (FCA) zal worden geleverd door ECG N&S. Leveringstermijnen zijn louter indicatief zonder waarborg van levering of plaatsing op een bepaalde datum. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding lastens ECG N&S, noch tot een ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is ECG N&S ontlast van haar leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot teruggave van eventuele door de klant betaalde koopprijzen of voorschotten.

Iedere klacht m.b.t. de geleverde goederen dient, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 7 dagen na levering te worden gedaan aan ECG N&S per aangetekend schrijven.

Indien de levering in gedeelten gebeurt, heeft ECG N&S het recht om iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4.      Facturen, betalingen, protest:

De facturen van ECG N&S dienen zonder uitstel te worden betaald voor de levering plaatsvindt, tenzij er anders schriftelijk is overeengekomen.

Indien de klant een handelaar is, dan is er in geval van niet-betaling van de facturen van ECG N&S op de vervaldatum, door de klant automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Bovendien is de klant, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, en met een minimum van € 125,00. Dit ten titel van uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten. Alle taksen, toeslagen, bankkosten, postkosten, incassokosten, erelonen en alle andere mogelijke kosten dewelke het gevolg zijn van een laattijdige betaling van de facturen van ECG N&S, zijn ten laste van de klant.

Indien de klant een consument is, dan zijn de bepalingen van boek XIX Wetboek Economisch Recht “Schulden van de Consument” integraal van toepassing. Indien de klant de factuur van ECG N&S niet betaalt op de vervaldatum, dan zal er eerst een kosteloze herinnering worden verstuurd. Indien de klant opnieuw niet betaalt binnen de 14 dagen na deze kosteloze ingebrekestelling, dan zullen er verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding berekend als volgt:

• € 20,00 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00 is. • € 30,00 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150.01 en € 500,00. • € 65,00 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is. De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen € 7,50 verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Elk protest op de facturen van ECG N&S is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk protest wordt de factuur integraal te zijn goedgekeurd en aanvaard.

5.      Annulering en ontbinding:

Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECG N&S. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30 % op de waarde van de bestelling en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van ECG N&S.

In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, zijn al de kosten (o.a. doch niet beperkend administratiekosten, erelonen, incassokosten…) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumschadevergoeding van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van ECG N&S.

6.      Aansprakelijkheid:

De verbintenissen in hoofde van ECG N&S zijn middelenverbintenissen. De klant zal ECG N&S nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of zijn dieren, of andere derden van de door ECG N&S geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de goederen conform de bijsluiters. Mocht ECG N&S in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bijv. doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,…), dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van ECG N&S beperkt is tot een bedrag van € 2.500,00.

7.      Eigendomsvoorbehoud:

De verkochte goederen blijven uitdrukkelijk eigendom van ECG N&S zolang het verschuldigde bedrag niet volledig werd betaald.

8.      Intellectuele rechten:

Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. doch niet beperkend beeldmerken, (handels)naam, formules, specifieke samenstellingen zijn en blijven steeds eigendom van ECG N&S. Uitzonderingen hierop dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en steeds restrictief te worden geïnterpreteerd.

9.      Bevoegdheid en toepasselijk recht:

In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.